Näkemysero välilevyn pullistuman
syystä ja sen hoidosta, aiheuttavat merkittävän eron hoitovasteisiin

Välilevyn pullistumaa hoidetaan yleisen linjauksen mukaan välilevyn rappeumana. Hoito pohjautuu lääkitykseen ja kuntoutukseen.

Teoriani mukaan välilevy aiheuttaa kivuliaat oireet, mutta syy vammaan on selkärangan tukevan ja suojaavan sidekudosseinämän vaurioitumisessa. SLH- menetelmässä hoito kohdistuu parantumisprosessin tukemiseen ja tehostamiseen. 

Hoitovastekyselyssä asiakkailta selvitettiin yleisen hoitopolun sekä SLH- menetelmän tuomia hoitovasteita.

Hoitovastekyselyn tavoitteena on todentaa SLHmenetelmän hoitovasteellisuus sekä kerätä tietoa hoito-oppaan sisällöstä ja sen antamien neuvojen ja ohjeiden toimivuudesta.

Hoito-oppaan läpikäynneistä
95 % SUOSITTELEE opasta

Yleinen hoitolinjaus vs. Oppaan SLH- hoitomenetelmä

Todennettu vamma / epäily

Hoito-oppaan tilanneista asiakkaista 45 % oli magneettikuvalla todennettu välilevyn pullistuma (lääketieteellisesti todennettu vamma)

Lääkärin epäilyn vuoksi 11% oli tilannut hoito-oppaan itselleen. Loput 44% olivat tilanneet oppaan oman epäilyn vuoksi tai, kun he olivat tunnistaneet vamman uusiutuneen.

Hoitovasteiden ilmaantuminen

Hoitovastekyselyssä selvitettiin, miten kauan asiakkaat olivat kärsineet pullistuman aiheuttamista oireista ennen hoito-oppaaseen ohjautumista ja millaisessa aikajänteessä hoito-oppaan ohjeet ja neuvot olivat antaneet hoitovastetta.


Asiakkaat tulivat hoito-oppaaseen kärsittyään välilevyn pullistuman oireista keskimäärin 3kk.


Yleisen hoitolinjauksen mukaisen hoitopolun oli käynyt läpi 70 % kyselyyn vastanneista. 30% asiakkaista ohjautui hoito-oppaaseen omatoimisesti ilman kuntoutusjaksoa.

Hoitovastekyselyn mukaan SLH- menetelmän lyhensi  toipumisaikkaa kuukausista 2-3(4) viikkoon, vamman koosta, kroonistumisasteesta ja hoidonvasteellisuudesta riippuen.

Hoitovastekyselyssä ilmeni, että äkillisistä vammoista kärsineiden asiakkaiden parantumisprosessi oli alkanut ensimmäisen viikon aikana, kun SLH- hoitomenetelmä oli otettu käyttöön kahden ensimmäisen viikon sisällä äkillisten oireiden alkamisesta. Asiakkaat olivat saaneet kivut haltuun 4-7 päivän sisällä hoidon aloittamisesta. 

Pitkittyneiden vammojen (yli 1-6 kk oireilleet) osalta hoitovasteet ilmenivät pääsääntöisesti 7-14 päivän sisällä SLH- hoitomenetelmän aloittamisesta.

Laajojen ja kookkaiden vaurioiden osalta hoitovasteet syntyivät viikoilla 3-4.

Pitkittyneiden ja laajojen vammojen osalta on riski sille, että vamma ranganrakenteessa on hoitovasteeton (12%).


Kyselyn tulokset osoittavat sen, ettei kuukausien kipukierteeseen tarvitse jäädä,
kun hoito kohdistetaan oikein ja toteutetaan tunnollisesti.

Pitkittyessä vamma voi virheellisestä toiminnasta johtuen muuttua hoitovasteettomaksi.

Kivun taso ennen hoitojaksojen alkua

Välilevyn pullistuma voi syntyä selkärangan rakenteeseen hiljalleen tai äkillisesti. Yleisen hoitolinjauksen (lääkitys + kuntoutusjakso) mukaiseen hoitopolkuun asiakkaat ohjautuivat äkillisten vammojen osalta 1-7 päivän sisällä oireiden ilmaantumisesta ja hiljalleen pahentuneiden vammojen osalta hoitoon hakeuduttiin keskimäärin kuukauden sisällä oireiden alkamisesta.

Hoito-oppaaseen asiakkaat ohjautuivat kärsittyään vamman aiheuttamista kivuliaista oireista keskimäärin kolmen (3) kuukauden ajan. Asiakkaa ohjautuivat hoito-oppaasee, kun kivuliaisiin oireisiin ei saatu apua yleisestä hoitopolusta.

Kaavioista voi huomioida, että asiakkaiden kivuntaso on hyvin samankaltainen molempien hoitolinjausten osalata hoitojaksojen alkaessa. Kivuntaso on pysynyt saman kaltaisen, noussut tai hieman tasoittunut kuukausien saatossa. Tästä voidaan päätellä, ettei välilevyn pullistuman oirekuva muutu, jos hoito ei kohdistu oikein. 

Ennen kuntoutusjaksoa

Kuntoutusjakson alkaessa 64% asiakkaista koki kipujensa olleen pääsääntöisesti tasolla 8-10.   

kivuntason muutos 3:ssa kuukaudessa

Ennen SLH-menetelmää

Hoito-oppaan alkaessa 63% asiakkaista koki kipujensa olleen pääsääntöisesti tasolla 7-10. 

Kivun taso hoitojaksojen jälkeen

Hoitovasteita vertaillessa on hyvä tiedostaa, että fysioterapia pohjautuu pääsääntöisesti vamman kuntouttamiseen liikehoidon keinoin. Pohjan kuntoutuksella luo yleinen hoitolinjaus ja rappeuma teoria.  

Hoito-oppaan menetelmä perustuu
 vamman perimmäisen syyn hoitoon ja hoidon perustana on ranganrakenteeseen syntyneen vaurion/vamman hoito. 

Kuntoutuksen ja hoidon välinen
ero, näkyy hoitovastekyselyn tuloksissa. 

Kuntoutusjakson jälkeen

(Kuntoutus)

Kuntoutusjakon kesto 5-10 viikkoa. Kuntoutusjakson jälkeen asiakkaat kokivat kipujen laskeneen pääsääntöisesti tasolta 8-10 tasolle 6-8. 

SLH-menetelmän jälkeen

(Hoito)

Hoitojakson kesto 2-3(4) viikkoa. SLH- hoitojakson läpikäyneet asiakkaat kokivat kipujensa laskeneen pääsääntöisesti tasolta 7-10 tasolle 0-2

Näkemysero välilevyn pullistuman
syystä ja sen hoidosta, aiheuttavat merkittävän eron hoitovasteisiin

Hoitojaksoista saatu hoitovaste

Kuntoutusjaksosta saatu hoitovaste


Kuntoutusjakson kesto 5-10vk

n. 300 - 900€

SLH- menetelmästä saat hoitovaste


Hoitojakson kesto 2-3(4)vk

68€

Sain kivut haltuun, olen oireeton 
0%  /  20%
Olen lähes oireeton, oireilen vain satunnaisesti  
0%
  /  60% 
 
Oireeni helpottuivat aluksi, mutta kivut palasivat  
30%  /   0%
Oirekuvan ei muuttunut  
57 %  /  20%
Oireeni pahenivat  
13%  /  1% 

 

Fysioterapeuttiset hoidot Vs. hoito-oppaan menetelmä


Vertailu hoitotapojen välillä puoltaa vamma teoriaa ja SLH- menetelmän toimivuutta. Välilevyn pullistuma ei tulisi kuntouttaa, vaan vamma tulisi ensisijaisesti hoitaa oireettomaksi ja vasta tämän jälkeen kuntouttaa ja varmistaa, ettei vamma- alueelle jää toiminnallista häiriötä.

Arvio hoito-oppaan sisällöstä

Hoitovastekyselyyn vastanneet asiakkaat arvoivat oppaan kokonaisuutta arvoasteikolla 1-5. Oppaan sisällön hyväksi arvioi 45% vastanneista ja kiitettäväksi 37% vastanneista. Tyydyttäväksi 15 %, Heikoksi 2% ja Huonoksi 2%.

Positiivisen hoitovasteen hoito-oppaan ohjeista ja neuvoista sai n.80 % vastanneista. Opasta suosittelee, myös hoitovasteettomista vammoista kärsineet asiakkaat. Opasta suositteli 95% hoito-oppaan läpikäyneistä.


”Opas on hyvä! Jokaisen välilevyn pullistumasta kärsivän tulisi lukea se.

Jos olisin saanut ensimmäiseltä lääkäri käynniltä samat tiedot ja ohjeet kuin oppaasta,
ei vointini olisi mennyt niin huonoksi. ”
-Anne-

Copyright by Välilevynpullistuma.fi/Terhi Kuolimo/SPORT 2us®

Scroll to Top
Välilevynpullistuma.fi